Начало » Библиотека » Пътеводител в еко-туризма

Пътеводител в еко-туризма

Наръчникът е разработен от екип специалисти в рамките на Проект “Зелените пътеки на Пирин, Източна Македония и Тракия”, финансиран от Програма ФАР - Трансгранично сътрудничество България – Гърция, бюджетна линия BG2004/016-782.01.03-03. Въпреки, че е адресиран към хората от районите на Северна Гърция и Югозападна България, населяващи общините около Национален парк “Пирин” и Национален
парк “Източна Македония и Тракия”, той ще бъде полезен и за всички, които са заети в сферата на туризма и/или са заинтересовани да разработват туристически услуги. 
Наръчникът акцентира върху информация, свързана с развитието на устойчив туризъм и по-точно екологичен туризъм, щадящ природата и обогатяващ местните общности.

Пътеводител в еко-туризма
Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”. Страницата се актуализира и поддържа от Министерството на туризма по проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II», финансиран по програма COSME 2014-2020 г.
loader