Начало » Библиотека » Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009-2013г.

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009-2013г.

Настоящата национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България обхваща периода 2009-2013г. Тя систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите, специфичните цели, задачите, дейностите и проектите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за
развитие и управление на туристическите дейности.
Стратегията представлява платформа за координирани съвместни действия на всички заинтересовани от туризма страни за усвояване на туристическия потенциал на страната.

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009-2013г.
Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”. Страницата се актуализира и поддържа от Министерството на туризма по проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II», финансиран по програма COSME 2014-2020 г.
loader