Начало » Добри практики » Справочник "Добри практики"

Справочник "Добри практики"

Настоящият справочник има за цел да даде интересни
идеи на хората, ангажирани с развитието на
българският туризъм, чрез проучване на добрите
практики в някои европейски страни. Справочникът е
насочен към туроператори, турагенти, хотелиери,
експерти в държавната администрация, специалисти в
туристически асоциации, студенти по туризъм, както
и към предприемачи с намерения за развитие в областта
на туризма.
Добрите практики са класифицирани в пет основни
категории:
       1. Разработване    на    нови    туристически
          продукти и дейности
       2. Развитие на природни атракции
       3. Управленски практики
       4. Организационно развитие
       5. Маркетинг на туристически продукт
       Направеното проучване не е ограничено само до
страни, членки на ЕС, а включва и дестинации с добре
развит туризъм, както и добри практики от региона на
Балканите.
       Проучени са 38 разнообразни практики от 27
европейски страни - Австрия, Албания, Англия, Андора,
Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония,
Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург,
Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния,
Словакия, Сърбия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция,
Шотландия.
       За заинтересованите лица са посочени адреси в
Интернет, където може да бъде намерена
допълнителна информация за определена практика.
                                                    3
      Настоящият Справочник се издава по проект
“Увеличаване на готовността на специалистите в
сферата на туризма за работа в условията на ЕС”
реализиран в рамките на работната програма на
Правителството за 2006 г. в изпълнение на Плана за
действие 2002-2006 г. на комуникационната стратегия
за подготовка на членството на република България в
ЕС.
      Справочникът може да бъде изтеглен в
електронен вариант от Интернет страницата по
проекта – www.project-tourism.info
Настоящият справочник има за цел да даде интересни идеи на хората, ангажирани с развитието на
българският туризъм, чрез проучване на добрите практики в някои европейски страни. Справочникът е
насочен към туроператори, турагенти, хотелиери,експерти в държавната администрация, специалисти в
туристически асоциации, студенти по туризъм, както и към предприемачи с намерения за развитие в областта на туризма.

Добрите практики са класифицирани в пет основни категории:
       1. Разработване на нови туристически продукти и дейности
       2. Развитие на природни атракции
       3. Управленски практики
       4. Организационно развитие
       5. Маркетинг на туристически продукт

Направеното проучване не е ограничено само до страни, членки на ЕС, а включва и дестинации с добре развит туризъм, както и добри практики от региона на Балканите.

Проучени са 38 разнообразни практики от 27 европейски страни - Австрия, Албания, Англия, Андора,
Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Сърбия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Шотландия.

За заинтересованите лица са посочени адреси в Интернет, където може да бъде намерена допълнителна информация за определена практика.
                                                  
Настоящият Справочник се издава по проект “Увеличаване на готовността на специалистите в сферата на туризма за работа в условията на ЕС” реализиран в рамките на работната програма на Правителството за 2006 г. в изпълнение на Плана за действие 2002-2006 г. на комуникационната стратегия за подготовка на членството на република България в ЕС.
 

Контакти

Министерство на туризма
Адрес: ул. „Съборна” № 1, 1000 София,
Тел: +359 2 9046809;
Ел. поща:edoc@tourism.government.bg,
Web: www.tourism.government.bg, www.bulgariatravel.org

Добри практики
Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”. Страницата се актуализира и поддържа от Министерството на туризма по проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II», финансиран по програма COSME 2014-2020 г.
loader