Какво е EDEN?

EDEN е акроним на European Destinations of Excellence (Най-добри европейски дестинации) – проект, който популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз. Проектът се базира на национални конкурси, които се провеждат ежегодно и в рамките на които се избира туристическа „най-добра дестинация“ за всяка участваща държава. Чрез подбора на дестинации проектът EDEN ефективно постига целта да привлича вниманието към ценностите, многообразието и общите характеристики на европейските туристически дестинации. Проектът повишава популярността на прохождащите европейски дестинации, създава платформа за обмяна на добри практики на територията на цяла Европа и насърчава работата в мрежа между отличените дестинации.

научи повече научи повече

Контакти

Министерство на туризма
Адрес: ул. „Съборна” № 1, 1000 София,
Тел: +359 2 9046809;
Ел. поща:edoc@tourism.government.bg,
Web: www.tourism.government.bg, www.bulgariatravel.org

Библиотека

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма" е разработен в рамките на проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм", договор № BG161PO001/3.3-01/ 2008/001-11, изпълняван от Министерство на туризма, като конкретен бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Пътеводител в еко-туризма

Наръчникът е разработен от екип специалисти в рамките на Проект “Зелените пътеки на Пирин, Източна Македония и Тракия”, финансиран от Програма ФАРПътеводител в еко-туризма

Наръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Този наръчник е изготвен в рамките на проект на Министерството на икономиката, енергетиката и туризмаНаръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009-2013г.

Настоящата национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България обхваща периода 2009-2013г. Тя систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите, специфичните цели, задачите, дейностите Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009-2013г.

EDEN дестинации

Кюстендил

Кюстендил Кюстендил

EDEN 2009 "Водата - извор на живот и благоденствие"
Сандански

Сандански Сандански

EDEN 2009 "Водата - извор на живот и благоденствие"
Луковит

Луковит Луковит

EDEN 2009 "Водата - извор на живот и благоденствие"
Сапарева баня

Сапарева баня Сапарева баня

EDEN 2008 "952: Природата Ви приветства!" (защитени територии)
Природен парк Странджа

Природен парк Странджа Природен парк Странджа

EDEN 2008 "952: Природата Ви приветства!" (защитени територии)
Враца

Враца Враца

EDEN 2008 "952: Природата Ви приветства!" (защитени територии)
Силистра

Силистра Силистра

EDEN 2009 "Водата - извор на живот и благоденствие"
Каварна

Каварна Каварна

EDEN 2008 "952: Природата Ви приветства!" (защитени територии)
Белица -“Природният феномен в национален парк Рила”

Белица Белица

EDEN 2008 "952: Природата Ви приветства!" (защитени територии)
Кърджали

Кърджали Кърджали

EDEN 2007 "Тракийски дух" (културно наследство)
Казанлък

Казанлък Казанлък

EDEN 2007 "Тракийски дух" (културно наследство)
Белоградчик

Белоградчик Белоградчик

EDEN 2007 "Тракийски дух" (културно наследство)
ЕDEN мрежата на България
Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”
loader